• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Regulamin sprzedaży usług

Regulamin sprzedaży usług na odległość

Podstawa prawna: Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z 9 września 2002 roku


Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem różnych systemów mikropłatności

Regulamin sprzedaży usług na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania możliwości zakupu usług turystycznych dostępnych pod adresem www.przewodnicy.sandomierz.pl należącego do Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MILLE Michał Leszczyński, ulica Rynek 3,  27-600 Sandomierz, o numerze NIP 8641384122, wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych województwa świętokrzyskiego: 144, centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki: 20921, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług pośrednika i organizatora turystyki

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą, (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne): Dane teleadresowe: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MILLE Michał Leszczyński, ulica Rynek 3,  27-600 Sandomierz, infolinia czynna przez wszystkie dni tygodni infolinia czynna od godziny 7 do 21 +48 730 210 000 (tylko połączenia głosowe), mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 § 2

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Klient. Osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność  prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z Usług Strony;

2) Regulamin. Niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3) Strona internetowa. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.przewodnicy.sandomierz.pl za pośrednictwem którego Klient i Konsument mogą składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych informacji strony

4) Rejestracja. Jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Strony. Sprzedawca takiej usługi rejestracji nie udostępnia.

5) Strona. Usługodawca lub Klient;

6) Usługa. Forma niematerialna, która przysparza Klientowi korzyści. Przedmiotem sprzedaży są usługi przewodnickie oraz usługi turystyczne w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004, Nr 223, poz. 2268 ze zm.), Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych aktów prawnych;

7). Umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem  Strony, której przedmiotem są Usługi.

8) Usługodawca (także Sprzedawca). Biuro Przewodników i Zwiedzania Sandomierza „Przewodnik po Sandomierzu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Rynek 3,  27-600 Sandomierz,

9) Ustawa. Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

10) Zamówienie. Oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Strony określające rodzaj i liczbę usług będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 § 3

Obowiązki Stron

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,

2. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania Usługi o parametrach złożonych w zamówieniu telefonicznym, mailowym oraz poprzez formularz dostępny pod adresem: http://przewodnicy.sandomierz.pl/zamow-przewodnika-po-sandomierzu


 § 4

Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia na Usługi znajdujące się w bieżącej ofercie Strony za pośrednictwem Strony www.przewodnicy.sandomierz.pl przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienie Usługi nie wymaga Rejestracji na Stronie www.przewodnicy.sandomierz.pl

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Usługi na odległość poprzez Stronę należy:

a. wejść na stronę internetową www.przewodnicy.sandomierz.pl,

b. wypełnić formularz pod linkiem http://przewodnicy.sandomierz.pl/zamow-przewodnika-po-sandomierzu,

c. dokonać zamówienia telefonicznego bądź mailowego

d. skorzystać z linku http://przewodnicy.sandomierz.pl/sandomierz/kup-online

3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Usług, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.

5. Po złożeniu Zamówienia, Klient w czasie do dwóch dni roboczych otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

7. Usługi promocyjne bądź Usługi nie należące do stałej oferty Strony są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja Zamówienia na te Usługi uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówień. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania z wykazu niektórych Usług, w szczególności takich, które są świadczone przez podwykonawców

§ 5

Ceny, płatności oraz świadczenie Usługi

1. Ceny na Stronie są podane przy każdej z Usług i są wyrażone w złotych polskich, a także stanowią ceny brutto tzn. zawierają podatek VAT.

2. Ceny Usług nie są objęte kosztami dostawy. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Usług

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);

b) zapłata na miejscu gotówką bezpośrednio przed wykonaniem usługi

c) zapłata na miejscu kartą z użyciem terminala POS bezpośrednio przed wykonaniem usługi

d) za pośrednictwem serwisu DropLabs, Blue Media Sp. z o. o., iMoje (otrzymanie linka bezpośrednio do płatności na jego adres mailowy podany w procesie składania zamówienia) przelewem albo kartą kredytową/debetową


§ 6

Uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Usługi zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu  wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy, korespondencyjny bądź mailowy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do tego Regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługi zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 7

Obowiązki Sprzedawcy

1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności na wyłącznie na konto bankowe wskazane przez Konsumenta.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca przed upływem 14 dniowego okresu możliwości odstąpienia od sprzedaży wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsument a, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 § 8

Reklamacje po wykonaniu usługi

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Konsument może złożyć reklamację. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie w trakcie trwania imprezy turystycznej na piśmie Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację oraz żądanie Konsumenta. Usługodawca ma obowiązek rozpatrzenia/udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Powszechny. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004, Nr 223, poz. 2268 ze zm.), Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych aktów prawnych.

§ 9

Informacje ogólne

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony następujące Usługi:

a) przedstawienie oferty

b) możliwość składania Zamówień na Usługi dostępne na stronie. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 nie wymaga Rejestracji.

2. Do korzystania ze Strony wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

3. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Strony, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej,  które dotyczą bezpieczeństwa,

d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

  § 10

Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Klient zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów  Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 11

Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.

5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Strony oraz sporządzić jego wydruk.

4. Informacje o Usługach podanych na Stronie a, w szczególności ich opisy, nie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Strony, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody  Usługodawcy.Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Data: .........................

Miejscowość…………………

Do:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MILLE Michał Leszczyński, ulica Rynek 3,  27-600 Sandomierz,  przez wszystkie dni tygodni infolinia czynna od godziny 7 do 21 +48 730 210 000 (tylko połączenia głosowe) mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży Usługi:


Data odbioru Usługi:


Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

………………………………………..

Podpis konsumenta

 

Zwiedzanie Sandomierza

Zwiedzanie Sandomierza dla grup zorganizoewanych

Zwiedzanie Sandomierza dla turystów indywidualnych

Zadzwoń do nas...

Informacja, szczegóły
oferty oraz zamawianie
przewodnika i wycieczki
T: 15 832 54 62
K: 889 900 602
biuro@przewodnicy.sandomierz.pl
Bon turystyczny Sandomierz

Sandomierz

Warsztaty Sandomierz

Realizujemy płatności kartami
Terminalem na miejscu realizujemy płatności kartamiGodziny zwiedzania
w sezonie 2024 czyli teraz

Podziemna Trasa Turystyczna
- codziennie 9 - 19. Ostatnie wejście o godzinie 18

"Czary Napary"
Marcina z Urzędowa
- codziennie od 10 do 17


Wystawa Ojca Mateusza
- codziennie od 9 do 18

Brama Opatowska
- codziennie: 9 - 19

Zbrojownia Rycerska
- codziennie od 10 do 16

Muzeum Diecezjalne
(Dom Długosza)
- od wtorku do soboty: 9-16.30
- w niedzielę i święta: 13.30-16.30
ostatnie wejście godz: 16

Muzeum Zamkowe
(w Zamku)
- od wtorku do niedzieli: 11-18
- poniedziałek: nieczynne

Sala ekspozycyjna w Ratuszu
- codziennie od 9 do 17

Katedra
- poniedziałek: 11 - 15
- od wtorku do soboty:
10 - 17
- w niedzielę i święta: 13 - 17

Kościół Św. Jakuba
- od poniedziałku do czwartku: 10-18
- w piątek: 10-17.30
- w sobotę: 10-18
- w niedzielę: między mszami lub 10-12

Statek rejsy po Wiśle
- od rana do wieczora